ابوذر


نوع مرکز درمانی:
فیزیوتراپی
استان:
تهران
آدرس:
تهران-خيابان قزوين-انتهاي قلعه مرغي-ابتداي خيابان ابوذر-شماره10.
تلفن:
55670777
فکس
-